Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest głównie do podmiotów gospodarczych Nasza działalność i praktyka koncentruje się wokół szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy.

Profil naszej działalności obejmuje w szczególności:

Prawo handlowe

 • konstruowanie struktur spółek handlowych
 • tworzenie statutów, umów, regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem firm (ład korporacyjny)
 • rejestracja i zmiany w KRS
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek i ich organów
 • fuzje, przejęcia, podziały, przekształcenia spółek (M&A)
 • przygotowanie i reprezentacja w procesach ubiegania się o zezwolenia na prowadzenie działalności lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • prowadzenie sporów sądowych i postępowań administracyjnych w imieniu przedsiębiorców
 • ochrona praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, w tym pomoc proceduralna w Polskim Urzędzie Patentowym
 • ochrona danych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
 • windykacja należności (monitoring spływu należności, doradztwo w zakresie dochodzenia należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, doradztwo w zakresie prawnych sposobów zabezpieczenia wierzytelności oraz przygotowanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem, dochodzenie należności,  obsługę w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego)
 • badania prawne due diligence

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

 • negocjacje i konstruowanie umów
 • postępowania sądowe, cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach
 • ugody sądowe i pozasądowe
 • opinie prawne
 • obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami
 • dochodzenie odszkodowań
 • due diligence prawne
 • postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Prawo pracy

 • opinie prawne
 • umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji
 • umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • reprezentację w postępowaniach sądowych

Prawo podatkowe i administracyjne

 • porady, opinie z zakresu prawa podatkowego
 • wnioski o interpretacje podatkowe
 • zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentację Klientów przed organami podatkowymi
 • reprezentację podatników podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych
 • doradztwo i obsługę z zakresu przepisów celnych
 • reprezentację w sporach z organami celnymi oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi
 • doradztwo i obsługę w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • podania, wnioski i inne pisma w postępowaniu administracyjnym
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • postępowania administracyjne, w tym sporządzanie odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

Prawo karne

 • reprezentacja w postępowaniach karnych
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności karnej członków organów spółek oraz w zakresie przestępstw gospodarczych

Zasady współpracy

Naszym Klientom oferujemy współpracę stałą, doraźną oraz jednorazową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszej Kancelarii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, świadczymy także usługi w innym, dogodnym dla Państwa miejscu, na przykład w siedzibie obsługiwanej Spółki. Polityka cenowa naszej Kancelarii opiera się na zasadzie przejrzystości i z góry ustalonych zasadach.

Oferujemy Państwu następujące rozwiązania wzajemnych rozliczeń:

Stawka godzinowa

Forma stosowana w przypadku zleceń, przy realizacji których jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić czas potrzebny na realizację konkretnej sprawy. Stawka jest ustalana wcześniej z Klientem. Kwota zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Ryczałt z limitem godzin

Forma proponowana w przypadku nawiązania pełnej współpracy. Opiera się na stałym miesięcznym honorarium, przy wcześniejszym ustaleniu limitu godzin. W przypadku  przekroczenia limitu czasu pracy w danym miesiącu, do wynagrodzenia zostanie doliczona kwota obowiązująca dla rozliczeń według stawki godzinowej. Wskazana kwota zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Ryczałt bez limitu godzin

Forma rozliczeń, którą proponujemy Klientom, którym zależy na stałej obsłudze prawnej, bez ograniczenia w postaci limitu godzin. Stawka miesięcznego wynagrodzenia ustalana jest na drodze negocjacji z Klientem. Jej wysokość uzależniona jest od szeregu czynników, m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, sytuacji prawnej firmy, stopnia skomplikowania i ilości zleceń, etc. Kwota miesięcznych zobowiązań zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Ryczałt plus success fee / Obsługa prawna wybranych przedsięwzięć gospodarczych

Forma rozliczeń proponowana w przypadku obsługi prawnej konkretnego projektu, przedsięwzięcia gospodarczego. Kwota wynagrodzenia zostaje ustalona indywidualnie, na drodze negocjacji i uzależniona jest od wielkości oraz wartości inwestycji, przewidywanego czasu trwania obsługi prawnej oraz stopnia skomplikowania zlecenia.

Zastępstwo procesowe

Kancelaria, reprezentując Klienta przed sądem, otrzymuje wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie z tego tytułu jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Szkolenia

W szczególności są one dedykowane przedsiębiorcom, kadrze zarządzającej. Jesteśmy przekonani, że szkolenia z zakresu  problematyki zamówień publicznych, nawiązywania kontraktów handlowych, windykacji i egzekucji należności, prawa podatkowego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, konstruowania umów oraz wielu innych zagadnień, przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnej polityki zarządzania przedsiębiorstwem.

Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw z omawianej dziedziny prawa.

Projekt i realizacja - grupa KMK