Obsługa prawna Firm

Zapewniamy bieżącą obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferowane przez nas usługi ukierunkowane są na realne rozwiązywanie problemów, a przedstawiane i proponowane działania dobierane są indywidualnie.

Audyty prawne / due diligence

Przeprowadzamy:

  • Badania prawne określonych obszarów prawnych działalności w celu ustalenia występowania ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowania ryzyk z tym związanych oraz rekomendowania środków prawnych zmierzających do ich ograniczenia lub w celu zoptymalizowania procesów i zapewnienia zgodności z prawem działalności Klienta w danym obszarze (compliance).
  • Badanie przedtransakcyjne inwestycji w zakresie planowanych transakcji nabycia aktywów, w tym nieruchomości, udziałów w innych podmiotach. Wspieramy Inwestorów przy określeniu stanu prawnego celu inwestycyjnego przed przeprowadzeniem transakcji, co pozwala na właściwą identyfikację ryzyk prawnych i podatkowych związanych z zamierzoną inwestycją, wpływając na zwiększenie jej bezpieczeństwa.
  • Po przeprowadzeniu badania Kancelaria opracowuje raport zawierający ustalenia dokonane w trakcie badania, opis ewentualnych stwierdzonych ryzyk oraz rekomendacje.

Umowy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem zarówno w przygotowywaniu projektów umów, jak i w weryfikowaniu zapisów już przygotowanych projektów, z określeniem ewentualnego ryzyka występującego po stronie Klienta. Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, jak ważny dla jego funkcjonowania jest proces tworzenia, negocjowania i dopracowanie zapisów umów, którymi podmiot będzie posługiwała się w ramach bieżącej działalności, w szczególności zaś: umów ramowych i o współpracy, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych, umów o zachowaniu poufności, umów najmu, dzierżawy, użyczenia, umów sprzedaży, umów dostawy. Atutem Kancelarii jest umiejętność szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków przy stole negocjacyjnym. Ponadto, zdobyte doświadczenie pozwala nam na umiejętne stosowanie technik negocjacyjnych, służących osiągnięciu założonego celu.

RODO i ochrona danych osobowych

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie środków służących ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa danych osobowych w Internecie oraz prawnych możliwości wykorzystania danych osobowych w działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie działalności marketingowej i reklamowej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe). Na życzenie Klienta kancelaria prawna przeprowadza szkolenia i konsultacje dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz audyt w zakresie zgodności działalności klienta z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Prawo handlowe

Świadczymy usługi w szczególności w następujących zakresach:

  • Tworzenie podmiotów gospodarczych.
  • Doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz koordynujemy proces tworzenia spółek, w szczególności sporządzamy projekty umów lub statutów spółek oraz reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestracyjnych. Doradztwo podmiotom gospodarczym. Zapewniamy podmiotom gospodarczym bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych. W ramach obsługi korporacyjnej spółek doradzamy w szczególności przy opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej, w tym regulaminów organów spółek (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zarządów i rad nadzorczych) oraz przy organizacji posiedzeń tych organów. Zajmujemy się także obsługą prawną bieżących zdarzeń korporacyjnych, takich jak zmiany umów lub statutów spółek, obrót udziałami lub akcjami oraz innych określonych w przepisach prawa handlowego.
  • Procesy restrukturyzacyjne podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych. Doradzamy w procesach połączenia, podziału oraz przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także w ramach grup kapitałowych. Zapewniamy obsługę prawną w procesach zmian w strukturze właścicielskiej spółek, obejmujących w szczególności obrót udziałami oraz akcjami, jak również podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.
  • Konflikty korporacyjne – reprezentujemy naszych Klientów w procesach zmierzających do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, a także w innych sporach o charakterze korporacyjnym, w tym w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych oraz w toku negocjacji. Reprezentujemy wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych oraz wspólników lub akcjonariuszy większościowych w konfliktach wewnątrzkorporacyjnych, w tym także w przypadkach naruszania ich praw przez pozostałych wspólników lub akcjonariuszy.

Prawo energetyczne

Doradzamy odnośnie procesów inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych, jakie dotyczą wytwarzania, obrotu, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej. W tym wspomagamy przy pozyskiwaniu tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w związku z istniejącą i rozbudowywaną siecią przesyłową, a także przy obsłudze strategicznych projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury liniowej. Prowadzimy sprawy sądowe i administracyjne.

Rozwiązujemy problemy prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i niepublicznych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania w tym procesie interesów zamawiającego.

Umowy inwestycyjne, dokumentacja transakcyjna, pozyskanie finansowania

Przygotowujemy projekty umów inwestycyjnych oraz innych umów związanych z zamierzoną transakcją M&A, regulujących w sposób kompleksowy przeprowadzenie transakcji oraz jej finansowanie. Opracowujemy projekty umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami regulujących w szczególności prawa i obowiązki stron oraz zasady ich współpracy po przeprowadzeniu transakcji M&A, a także projekty umów zawieranych pomiędzy właścicielami i menedżerami podmiotu, którego dotyczy transakcja.

Doradztwo sukcesyjne w firmach rodzinnych

Wspieramy przedsiębiorców w procesie sukcesji w firmach rodzinnych. Pełna sukcesja prowadzi do przekazania majątku, władzy i wiedzy w firmie pomiędzy pokoleniami, tak aby firma i jej wartość zbudowana przez Nestora została zabezpieczona i mogła być rozwijana w kolejnych latach. Nasze doradztwo opieramy o analizę aktualnej sytuacji firmy oraz rodziny właściciela. Sukcesja w firmach rodzinnych to proces wieloaspektowy i nierzadko dla rodziny oraz firmy korzystne okazuje się wsparcie także w aspektach pozaprawnych, np. zarządczych czy finansowych, dlatego współpracujemy także z firmami doświadczonymi w tego typu zagadnieniach. Pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu czynności sądowych i pozasądowych potrzebnych do nabycia spadku jak też do objęcia kontroli nad firmą, w tym w ogłoszeniu testamentu, stwierdzeniu nabycia spadku oraz w podziale spadku.

Prowadzenie sporów sądowych i egzekucja

  • Przygotowujemy pisma procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacjach i przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy Klientom wsparcie doświadczonego pełnomocnika w toku całej sprawy, począwszy od jej zainicjowania do prawomocnego rozstrzygnięcia, a w przypadkach, w których obowiązujące przepisy dopuszczają prowadzenie postepowań o charakterze nadzwyczajnym, także w tych postępowaniach.

Dokonujemy szczegółowej i indywidualnej analizy sprawy Klienta oraz opracowujemy strategię procesową. We współpracy z Klientem dokonujemy także analizy potencjalnych korzyści i ryzyk procesowych, proponując wybór najkorzystniejszego dla Klienta sposobu prowadzenia sporu.